Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» έως 31 Αυγ. 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας*

Αιτήσεις από 27-5-2024 έως και 31-8-2024 για πλήρη  φοίτηση σπουδών.

Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, (Οκτώβριος 2024) έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Χρονική διάρκεια
Η πλήρης φοίτηση προϋποθέτει παρακολούθηση η οποία αποτελείται από 3 εξάμηνα – 18 μήνες (30 Διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο). Τα πρώτα δύο εξάμηνα διεξάγονται μαθήματα ενώ για το τρίτο εξάμηνο η διπλωματική εργασία.
Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Παρακολούθηση μαθημάτων.
Τα μαθήματα στην πλήρη φοίτηση γίνονται δύο φορές τον μήνα, σε μπλοκ μαθημάτων Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 13 διδακτικές ενότητες θεωρία ή και 13 διδακτικές ενότητες εργαστηρίου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Σε ένα ποσοστό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του ΠΜΣ και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρο 86 του ν. 4957/2022.

Υποβολή αιτήσεων –Διαδικασία επιλογής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:

– Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (για πλήρη ή μερική φοίτηση)
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
– Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Εάν ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής  το πτυχίο θα κατατίθεται με την σφραγίδα της Χάγης ή θα στέλνεται στο μειλ της Γραμματείας από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με την ένδειξη concerning mr/mrs ονοματεπώνυμο υποψηφίου)
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος
– Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)
– Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
– Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
– Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)
– Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
– Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας
– Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
– Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.


Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mscphysio@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση Τμήμα Φυσικοθεραπείας 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας –Αθήνας ΤΚ 35100 Λαμία.

Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

*Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Written by