Διπλωματική Εργασία

Α. Διαδικασία Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ο φοιτητής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά/επικοινωνεί με  τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον επιβλέποντα και καταγράφονται στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Δ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επιβλέπων λαμβάνει σοβαρά υπόψη του στην τελική βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας την έλλειψη συνεργασίας του με τον φοιτητή. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδίδουν στον επιβλέποντα τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τμήματα της εργασίας τους (ή αποτελέσματα των ερευνών τους) προς μελέτη/ διόρθωση. Η παράδοση στον επιβλέποντα ολοκληρωμένης διπλωματικής εργασίας εφ’ άπαξ κρίνεται ως απαράδεκτη και αντίθετη με τον παρόν κανονισμό, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί λίγες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβλέπων υποχρεούται να μην συμφωνήσει στην κατάθεση της εργασίας αλλά μόνον κατόπιν των τυχόν διορθώσεων που θα έχει επισημάνει ότι απαιτούνται. 
 2. Μετά την τελική επικύρωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας από τη Συνέλευση του Τμήματος του Τμήματος ο φοιτητής έχει προθεσμία έξι (6) μηνών για την κατάθεση της διπλωματικής του εργασίας. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη Διπλωματική του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων του, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης, αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής περιόδου εκπόνησής της. 
 3. Είναι δυνατόν, με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος, και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά από την αντίστοιχη τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή, να παρατείνεται ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, γενικότερα με ανώτατο όριο τρείς (3) μόνο μήνες επιπλέον του κανονικού διετούς κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής καθυστερήσει την υποβολή της διπλωματικής του πέραν του προαναφερόμενου τριμήνου θα επιβαρύνεται με 300€ για το κάθε εξάμηνο καθυστέρησης εντός του οποίου τελικώς θα την υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση η καθυστερημένη υποβολή της διπλωματικής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πέραν των οποίων ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή στη Συνέλευση του Τμήματος (συνολική επιτρεπτή διάρκεια σπουδών πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα), η οποία και τελικώς αποφασίζει. 
 4. Με το πέρας της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραμματεία του Τμήματος την οποία υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, επισυνάπτοντας την εισήγηση του δίνοντας την έγκρισή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ότι η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει την δυνατότητα να βαθμολογηθεί επιτυχώς (τουλάχιστον με τον βαθμό 5). Προκειμένου η αίτηση αυτή να πρωτοκολληθεί από την γραμματεία, ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του ως αποδεικτικό στοιχείο τα αντίτυπα των διπλωματικών εργασιών. Ο φοιτητής εκτυπώνει τη διπλωματική του εργασία σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία με προσωπική του ευθύνη παραδίδει, το ένα στον επιβλέποντα του και τα άλλα δύο στην Γραμματεία του Τμήματος. Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή (π.χ. σπιράλ, απλή θερμοκόλληση κτλ.) διότι μπορεί να ζητηθεί από τον φοιτητή κατά την εξέταση  να προβεί σε τροποποιήσεις.

Β. Διαδικασία Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 1. Η εξέταση-αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται με δημόσια υποστήριξη της εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή προς το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου. Η δημόσια υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών εξασφαλίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Γραμματείας με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστοσελίδα Τμήματος). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.
 2. Το πρόγραμμα εξέτασης και υποστήριξης των διπλωματικών εργασιών, καθώς και η τριμελής επιτροπή αξιολόγησής τους, ανακοινώνονται από την Συνέλευση του Τμήματος εντός μίας περίπου εβδομάδας μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αντιτύπων. 
 3. Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον εισηγητή και δύο διδάσκοντες ή έναν διδάσκοντα και έναν εξωτερικό προσκεκλημένο, μέλος ΔΕΠ ή ερευνητή άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο Διευθυντή και αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος 
 4. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, παρουσία της εξεταστικής επιτροπής, φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθηγητών και κοινού, στα πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει εικοσάλεπτη (20) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή και τριαντάλεπτη (30) εξέταση από την εξεταστική επιτροπή. Η επίβλεψη της προετοιμασίας της παρουσίασης της Δ.Ε. από τον φοιτητή, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του επιβλέποντα.  
 5. Η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες /κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται στο επόμενο εδάφιο και κάθε εξεταστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά. Η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής περιλαμβάνει α) την αναλυτική βαθμολόγηση τμημάτων της εξέτασης (π.χ. αρθρογραφία, υποστήριξη κτλ.), β) την εισηγητική έκθεση την οποία συμπληρώνει ο επιβλέπον καθηγητής, και γ) τυχόν αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της διπλωματικής εργασίας. Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στην Γραμματεία από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό εντός 3 ημερών. 
 6. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr και του ΠΜΣ.
 7. Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών αναγράφονται οι οδηγίες ανάθεσης, συγγραφής και εξέτασης αναλυτικά. Ο Οδηγός είναι αναρτημένος στον  διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.