Ιστορικό Ίδρυσης

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία». Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εγκρίθηκε για πρώτη φορά με το πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αρ.1 / 02-10-2013 και με την απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αρ.1 /15-01-2014, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ Υ.Α. 65719/E5/29-4-2014 (ΦΕΚ 1182/8-5-2014, τ. Β’) και εφαρμόζεται ανελλιπώς από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 έχοντας συνολικά έως το 2020 37 αποφοίτους. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επανεγκρίθηκε με το πρακτικό της Συνέλευσης Τμήματος αρ.15 / 27-02-2020 και με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αρ.8555/20/ΓΠ /7-05-2020, σε εκτέλεση της Απόφασης ΦΕΚ 1946/Β/21-5-2020 και εφαρμόζεται ανελλιπώς από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών (Οκτώβριος 2021), ενώ έως τον Ιούνιο του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί και ο 1ος Κύκλος Σπουδών με αποφοίτους.