Σκοπός – Αντικείμενο

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί έως σήμερα το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» . Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του εγκρίθηκε για πρώτη φορά με το πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αρ.1 / 02-10-2013 και με την απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αρ.1 /15-01-2014, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ Υ.Α. 65719/E5/29-4-2014 (ΦΕΚ 1182/8-5-2014, τ. Β’) και εφαρμόζεται ανελλιπώς από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 έχοντας 37 αποφοίτους. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του επανεγκρίθηκε με το πρακτικό της Συνέλευσης Τμήματος αρ.15 / 27-02-2020 και με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αρ.8555/20/ΓΠ /7-05-2020, σε εκτέλεση της Απόφασης ΦΕΚ 1946/Β/21-5-2020 και εφαρμόζεται ανελλιπώς από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Έχει ήδη ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών (Οκτώβριος 2021), ενώ έως τον Ιούνιο του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί και ο 1ος Κύκλος Σπουδών με αποφοίτους.

Μέσα στους άμεσους στόχους από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ήταν να βελτιωθεί η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος και η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και να μπορέσουν να εξασφαλιστούν κάποια επιπλέον κονδύλια υποστήριξης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Μακροπρόθεσμα, στόχοι ήταν να βελτιωθεί η διασύνδεση έρευνας και διδασκαλίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας στο Τμήμα και τη Σχολή και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα.

 Σκοποί του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας.
  • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας.
  • Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσικοθεραπεία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

  • να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
  • να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας υγείας.

Το τρέχον Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι πλήρους και μερικής παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι στον κύκλο σπουδών πλήρους φοίτησης είναι τρία  ακαδημαϊκά εξάμηνα  και αντίστοιχα στον κύκλο σπουδών μερικής φοίτησης είναι έξι  ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.