Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σας γνωρίζουμε ότι, τηνΤετάρτη26-06-2024Θαπραγματοποιηθούνοι παρουσιάσεις τωνδιπλωματικών
εργασιών των μεταπτυχιακώνφοιτητών του Π.Μ.Σ. στην «ΠροηγμένηΦυσικοθεραπεία» τουΤμήματος
ΦυσικοθεραπείαςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,ωςακολούθως:

Written by