Εσωτερικός Κανονισμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ADVANCED PHYSIOTHERAPY»


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΠΜΣ με τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» ακολουθεί το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_kanonismos_PMS.pdf και εγκρίνεται αρχικά από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παν/μίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και τίθεται προς ισχύ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να τροποποιείται και να αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη βασική δομή του και το περιεχόμενο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παν/μίου Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ/ντού του ΠΜΣ και ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1. Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

1.Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
 • να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει: 

 • στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας.
 • στη δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας.
 • στην επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσικοθεραπεία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Ελληνικής οικονομίας.

2.Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ..Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας με έμφαση στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα.

3.Τίτλος σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «προηγμένη Φυσικοθεραπεία» (MSc in Advanced Physiotherapy

4.Κατηγορίες υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 και ειδικότερα του  άρθρου 101.
 3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
 4. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Άρθρο 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1.Χρονική διάρκεια. 

Η πλήρης φοίτηση προϋποθέτει παρακολούθηση  η οποία αποτελείται από 3 εξάμηνα – 18 μήνες (30 Διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο). Τα πρώτα δύο εξάμηνα διεξάγονται μαθήματα ενώ για το τρίτο εξάμηνο η διπλωματική εργασία. Η μερική φοίτηση προϋποθέτει παρακολούθηση  η οποία αποτελείται από 6 εξάμηνα – 36 μήνες (15 Διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο). Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα διεξάγονται μαθήματα ενώ τα δύο τελευταία εξάμηνα η διπλωματική εργασία. 

2.Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

3. Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ

 1. Το Π.Μ.Σ στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» -“Master of Science in Advanced Physiotherapy”, λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα που προβλέπει ο Ν. 4957/2022 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, αρμόδια Όργανα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι τα εξής : 
 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
 4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:

α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,

στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και δ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον/την Διευθυντή/τρια του  ΠΜΣ και τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μέλη της Σ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,

δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον Ν. 4957/2022 και στον παρόντα Κανονισμό. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., δεν δικαιούται αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που του/της ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. Ο/Η Διευθυντής/ τρια του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ. 

 1. Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:
 1. Η Επιτροπή Επιλογής: Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών. Αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ και δύο μέλη της Σ.Ε., κατά προτεραιότητα της βαθμίδας Καθηγητή.
 2. Οι Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές διπλωματικών εργασιών:  Είναι αρμόδιες για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κάθε τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον Εισηγητή και δύο μέλη ΔΕΠ, ένα εσωτερικό μέλος ΔΕΠ από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ το οποίο ανήκει στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΘ  και ένα εξωτερικό μέλος ΔΕΠ το οποίο προέρχεται από άλλο Τμήμα ή Ίδρυμα. Τα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. 
 3. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα πλαίσια της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας την έχει ο/η γραμματέας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Άρθρο 3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής-Δωρεάν φοίτηση

 1. Αιτήσεις

Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισόψηφών υποψήφιος. 

Στο Π.Μ.Σ. στη «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτοί και δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται. 

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος. Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι :

 • Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
 • Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας.
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 • Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων. 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 και ειδικότερα του  άρθρου 101.

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησης του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται και  με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη ΣΕ.

Η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται αμέσως μετά τις συνεντεύξεις και καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Στον/στην  υποψήφιο/α δίνεται ένα επιστημονικό άρθρο στην Αγγλική γλώσσα και ζητείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ώστε να εξεταστεί ο βαθμός εξοικείωσης του με την επεξεργασία ξενόγλωσσων κειμένων με σκοπό την κατανόηση εννοιών που άπτονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

2. Διαδικασία επιλογής 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και την δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

a/aΚριτήριο ΑξιολόγησηςΑριθμός Μορίων
1Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Φυσικοθεραπείας30
2Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου αντικειμένου10
3Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του  Π.Μ.Σ.10
4Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ.10
5Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. 15
6Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή και άλλης γλώσσας5
7Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών 5
8Γνώση χρήσης Η/Υ5
9Συστατικές Επιστολές (συνολικά)5
10Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ)5
ΣΥΝΟΛΟ100

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα δύο πρώτα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 75%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα της πρώτης φάσης και είναι σε αριθμό ίσοι με το 150% των θέσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

Η Επιτροπή Επιλογής, συντάσσει και προωθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: (α) κατάλογο με τη συνολική επίδοση όλων των υποψηφίων στην πρώτη φάση και (β) κατάλογο προκριθέντων στη δεύτερη φάση, κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων χωρίς τα στοιχεία της επίδοσης τους κατά την πρώτη φάση. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων ενώ ο κατάλογος των προκριθέντων υποψηφίων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό μήνυμα τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης καθώς και για την ημερομηνία και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη συνολική επίδοση τους στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Κατά την δεύτερη φάση της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής και σταθμίζεται με συντελεστή 25%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου όπου επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.

Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά. Η Συνέλευση του Τμήματος τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων. 

3. Τέλη φοίτησης 

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του ΠΜΣ και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του ΠΜΣ από άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του ΠΜΣ. Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρο 86 του Ν. 4957/2022.

4. Δωρεάν φοίτηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ίδιο το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4. Πρόγραμμα

1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας8
2ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας8
3ΜΠ13 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7
4ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση7
ΣΥΝΟΛΟ30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ21 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση8
2ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8
3ΜΠ23 – Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7
4ΜΠ24 – Ειδικά Κλινικά Θέματα7
ΣΥΝΟΛΟ30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)90 ECTS

Τα μαθήματα κατά εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας8
2ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση7
ΣΥΝΟΛΟ15

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8
2ΜΠ23 – Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7
ΣΥΝΟΛΟ15

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας8
2ΜΠ13 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7
ΣΥΝΟΛΟ15

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/αΚΩΔ – ΜΑΘΗΜΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1ΜΠ21 – Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση8 ECTS
2ΜΠ24 – Ειδικά Κλινικά Θέματα7 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ15

Ε’ και ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)90 ECTS

2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ανατίθεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές,

 δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,

 ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, 

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.. 

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κλπ, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται:

 1. Ο κάθε διδάσκων, για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος:
 1. Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.
 2. Να ελέγχει το παρουσιολόγιο των φοιτητών.
 3. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος και να παραδίδει στην γραμματεία για αρχειοθέτηση και στη Σ.Ε. α) περιγραφή του μαθήματος, β) προτεινόμενη βιβλιογραφία, γ) υλικό που μπορούν να μελετήσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επίσης, να αναπτύσσει και να ενημερώνει την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μαθήματός του (eclass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), μέσω της οποίας θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο eclass πρέπει κάθε χρόνο να ανεβάζει το Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης (Α.Δ.Μ.) του μαθήματος. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος πρέπει να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και σύγχρονων, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. (Σε καμιά περίπτωση προπτυχιακού επιπέδου συγγράμματα δεν υποκαθιστούν τα ενδεικνυόμενα μεταπτυχιακού επιπέδου).
 4. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες μονάδες υγείας και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης.
 5. Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες / εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος και να το ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
 6. Κατά την έναρξη του εξαμήνου, να υποβάλλει προς διανομή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα, που θα καλύπτει σ’ εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
 7. Να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων (Σ.Ε. & Διευθυντή του Π.Μ.Σ. καθώς και της Συνέλευση του Τμήματος) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 8. Να εκδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα εξέτασης.
 9. Οι επιβλέποντες καθηγητές των μεταπτυχιακών Δ.Ε.  υποχρεούνται:
 1. Να ενημερώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.M.Σ. σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να αναλάβει την επίβλεψη ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, ώστε η επίβλεψη να ανατίθεται σε άλλον διδάσκοντα ή σε ειδική συμβουλευτική επιτροπή.
 2. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. την ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τον έλεγχο λογοκλοπής καθώς και το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία της εργασίας του/ της φοιτητή/ τριας.
 3. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για παρακράτηση μέρους ή όλης της αποζημίωσης ως και αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας.

3. Αμοιβές για διδασκαλία 

Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 4957/2022. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύναψης των σχετικών συμβάσεων αμοιβής των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών. 

Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία και η αποζημίωση για την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ρυθμίζονται με εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Επίβλεψη

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος και ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.

 Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. 

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. 

5. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος.

Οι εξετάσεις (προφορικές ή γραπτές) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Τα θέματα των εξετάσεων καλύπτουν υποχρεωτικά όλες τις ενότητες του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Τα θέματα των εξετάσεων εκδίδει τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος και αποτελείται από τον/τους διδάσκοντες το συγκεκριμένο μάθημα και μέλη ΔΕΠ που έχουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο και παρέχουν διδακτικό έργο στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.

Η βαθμολογία προφορικών εξετάσεων ή  γραπτών δοκιμίων της εξεταστικής περιόδου κάθε μαθήματος, πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα το μάθημα και από δεύτερο βαθμολογητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος. Ο τελικός βαθμός της συγκεκριμένης εξέτασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αξιολογητών-βαθμολογητών.

Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατατίθεται από τους εξεταστές-βαθμολογητές στη γραμματεία του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Η τριμελής επιτροπή έκδοσης θεμάτων κάθε μαθήματος υποχρεούται να παραδίδει στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ένα (1) αντίγραφο των θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν  για την εξέταση των φοιτητών.

Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα από τη Σ.Ε. και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή μη συγκεκριμένου θέματος.

Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διακίνηση των θεμάτων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργείται “τράπεζα θεμάτων”, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών. 

Η “τράπεζα θεμάτων” λειτουργεί και ως δανειστική των μελών ΔΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π., Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος.

Όλες οι εργασίες του Π.Μ.Σ κατατίθενται μέσω του eclass και γίνεται έλεγχος για θέματα λογοκλοπής μέσω του προγράμματος Turnitin του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα. Οι εργασίες μαθημάτων όπως και η διπλωματική εργασία δεν πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες σε σχέση με τη βάση δεδομένων ελεύθερων και συνδρομητικών πηγών και προγενέστερων εργασιών/διατριβών μεγαλύτερες από 15%. Ο εκάστοτε υπεύθυνος μαθήματος είναι υπεύθυνος ελέγχου και καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι εργασίες που κατατέθηκαν για θέματα λογοκλοπής στο μάθημα στο οποίο είναι υπεύθυνος. Επιπλέον, ο εκάστοτε επιβλέπον καθηγητής είναι υπεύθυνος ελέγχου και καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία όταν κατατίθεται η διπλωματική εργασία από τον μεταπτυχιακό φοιτητή για εξέταση, ότι έχει ελεγχθεί για θέματα λογοκλοπής. Εάν συλληφθεί Μ.Φ. να έχει αντιγράψει, του επιβάλλεται αυτόματα η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος στην οποία εισηγείται ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ.

Όλοι οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι με την υποβολή των εργασιών τους, να υποβάλλουν στη Γραμματεία, ηλεκτρονική περίληψη της εργασίας τους, διαμορφωμένη κατά τα πρότυπα περιλήψεων των επιστημονικών άρθρων, έκταση μίας σελίδας Α4, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μετά την επιτυχή αξιολόγηση της εργασίας τους.  

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 0,00 έως 10,00 με ακρίβεια εκατοστού (δύο δεκαδικών ψηφίων), ως εξής: «Άριστα» 8,50 έως 10, «Λίαν Καλώς» 7,00 έως 8,50 μη συμπεριλαμβανομένου, «Καλώς» 5 έως 7,00 μη συμπεριλαμβανομένου και «Ανεπαρκώς» 0 έως 5 μη συμπεριλαμβανομένου. Προαγωγικός βαθμός είναι το 5,00 και οι μεγαλύτεροι του. Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέντε υπό−ομάδες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (Ν.3374 /2005) και τα ορισθέντα στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Φ5/89656/Β3 (Φ.Ε.Κ. 1466 /2007).

Η επίδοση του Μ.Φ. αφορά, τόσο, στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις κάθε γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, όσο και στις εργασίες που οφείλει να εκπονήσει και στη διπλωματική εργασία.

Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. σε ένα θεωρητικό μάθημα πρέπει να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό «Καλώς» τόσο στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, όσο και στην/στις εργασία/ες που πρέπει να εκπονήσει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. σε ένα εργαστηριακό μάθημα πρέπει να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό «Καλώς» στις εργασίες που πρέπει να εκπονήσει στο συγκεκριμένο μάθημα.

Σε περίπτωση που η εργασία του Μ.Φ., θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος, αξιολογήθηκε με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), τότε ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει εκ νέου την εργασία του κατά την εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση που και αυτή η εργασία του κριθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), μετά  από εισήγηση της Σ.Ε., μέσω του Διευθυντή, η οποία εγκρίνεται-επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. ή θεωρείται ότι απέτυχε στο συγκεκριμένο μάθημα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα και δεν δικαιούται να προσέλθει στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. σε ένα μάθημα που εμπεριέχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, πρέπει να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό καλώς τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Σε μαθήματα που περιλαμβάνεται θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις ο τελικός βαθμός είναι το σταθμισμένο αποτέλεσμα δυο βαθμών. Οι βαρύτητες στάθμισης των δύο βαθμών θα καθορίζεται εκ των προτέρων από την Σ.Ε. σύμφωνα με τα ECTS θεωρίας και εργαστηρίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος του πέντε (5,00), (τόσο στη θεωρία όσο και στις εργαστηριακές ασκήσεις, εφόσον το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις), τότε θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα. Αν ο βαθμός στη θεωρία είναι μικρότερος του πέντε (5,00) ο φοιτητής απορρίπτεται και πρέπει να επανεξετασθεί, μια μόνο φορά, την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Για να είναι επιτυχής η απόδοση του Μ.Φ. στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό «καλώς», τόσο στο σύνολο της, όσο και σε κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης της, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντα κανονισμού.

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται ως μέσος αριθμητικός εκείνων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλοι διδάσκοντες ή ένας διδάσκων και ένας εξωτερικός προσκεκλημένος, μέλος ΔΕΠ, ή ερευνητής άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο Διευθυντή και αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Ο τελικός βαθμός του φοιτητή θα προκύπτει από τους βαθμούς στα υποχρεωτικά μαθήματα και το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας σταθμισμένων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες κατά το σύστημα ECTS. Θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, όπου η διπλωματική εργασία νοείται ως μάθημα:

Βαθμός= ι=19[(βαθμός μαθήματοςi) x (μονάδες ECTS του μαθήματοςi)]/90

Όλες οι πράξεις για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας θα γίνονται με ακρίβεια εκατοστού (δυο δεκαδικών ψηφίων).

Φοιτητές που απορρίπτονται σε ένα μάθημα και στις δύο εξεταστικές περιόδους εξετάζονται προφορικά στο συγκεκριμένο μάθημα από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μέσω του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που απέτυχε σε προφορική εξέταση της προηγούμενης παραγράφου, οποιουδήποτε μαθήματος, διαγράφεται του Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε., μέσω του διευθυντή, η οποία εγκρίνεται-επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., είναι εφικτό μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει αποτύχει σε ένα (1) μάθημα ανά εξάμηνο μετά την προφορική εξέταση της παρ. 24 του παρόντος κανονισμού να μην διαγραφεί αλλά να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα την επόμενη περίοδο διδασκαλίας του, καταβάλλοντας το 1/8 του συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ.

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Α. Διαδικασία Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ο φοιτητής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά/επικοινωνεί με  τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον επιβλέποντα και καταγράφονται στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Δ.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, ο επιβλέπων λαμβάνει σοβαρά υπόψη του στην τελική βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας την έλλειψη συνεργασίας του με τον φοιτητή. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδίδουν στον επιβλέποντα τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τμήματα της εργασίας τους (ή αποτελέσματα των ερευνών τους) προς μελέτη/ διόρθωση. Η παράδοση στον επιβλέποντα ολοκληρωμένης διπλωματικής εργασίας εφ’ άπαξ κρίνεται ως απαράδεκτη και αντίθετη με τον παρόν κανονισμό, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί λίγες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβλέπων υποχρεούται να μην συμφωνήσει στην κατάθεση της εργασίας αλλά μόνον κατόπιν των τυχόν διορθώσεων που θα έχει επισημάνει ότι απαιτούνται. 
 2. Μετά την τελική επικύρωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας από τη Συνέλευση του Τμήματος του Τμήματος ο φοιτητής έχει προθεσμία έξι (6) μηνών για την κατάθεση της διπλωματικής του εργασίας. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη Διπλωματική του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπογεγραμμένη από τον επιβλέπων του, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης, αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής περιόδου εκπόνησής της. 
 3. Είναι δυνατόν, με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος, και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά από την αντίστοιχη τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή, να παρατείνεται ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, γενικότερα με ανώτατο όριο τρείς (3) μόνο μήνες επιπλέον του κανονικού διετούς κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής καθυστερήσει την υποβολή της διπλωματικής του πέραν του προαναφερόμενου τριμήνου θα επιβαρύνεται με 300€ για το κάθε εξάμηνο καθυστέρησης εντός του οποίου τελικώς θα την υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση η καθυστερημένη υποβολή της διπλωματικής δεν μπορεί να ξεπεράσει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πέραν των οποίων ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή στη Συνέλευση του Τμήματος (συνολική επιτρεπτή διάρκεια σπουδών πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα), η οποία και τελικώς αποφασίζει. 
 4. Με το πέρας της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραμματεία του Τμήματος την οποία υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, επισυνάπτοντας την εισήγηση του δίνοντας την έγκρισή του ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ότι η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει την δυνατότητα να βαθμολογηθεί επιτυχώς (τουλάχιστον με τον βαθμό 5). Προκειμένου η αίτηση αυτή να πρωτοκολληθεί από την γραμματεία, ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του ως αποδεικτικό στοιχείο τα αντίτυπα των διπλωματικών εργασιών. Ο φοιτητής εκτυπώνει τη διπλωματική του εργασία σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία με προσωπική του ευθύνη παραδίδει, το ένα στον επιβλέποντα του και τα άλλα δύο στην Γραμματεία του Τμήματος. Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή (π.χ. σπιράλ, απλή θερμοκόλληση κτλ.) διότι μπορεί να ζητηθεί από τον φοιτητή κατά την εξέταση  να προβεί σε τροποποιήσεις.

Β. Διαδικασία Αξιολόγησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 1. Η εξέταση-αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται με δημόσια υποστήριξη της εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή προς το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου. Η δημόσια υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών εξασφαλίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Γραμματείας με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστοσελίδα Τμήματος). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.
 2. Το πρόγραμμα εξέτασης και υποστήριξης των διπλωματικών εργασιών, καθώς και η τριμελής επιτροπή αξιολόγησής τους, ανακοινώνονται από την Συνέλευση του Τμήματος εντός μίας περίπου εβδομάδας μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αντιτύπων. 
 3. Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον εισηγητή και δύο διδάσκοντες ή έναν διδάσκοντα και έναν εξωτερικό προσκεκλημένο, μέλος ΔΕΠ ή ερευνητή άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων Καθηγητής στο Διευθυντή και αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος 
 4. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, παρουσία της εξεταστικής επιτροπής, φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθηγητών και κοινού, στα πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει εικοσάλεπτη (20) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή και τριαντάλεπτη (30) εξέταση από την εξεταστική επιτροπή. Η επίβλεψη της προετοιμασίας της παρουσίασης της Δ.Ε. από τον φοιτητή, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του επιβλέποντα.  
 5. Η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς τις οδηγίες /κριτήρια αξιολόγησης που αναγράφονται στο επόμενο εδάφιο και κάθε εξεταστής είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά. Η εισήγηση της εξεταστικής επιτροπής περιλαμβάνει α) την αναλυτική βαθμολόγηση τμημάτων της εξέτασης (π.χ. αρθρογραφία, υποστήριξη κτλ.), β) την εισηγητική έκθεση την οποία συμπληρώνει ο επιβλέπον καθηγητής, και γ) τυχόν αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της διπλωματικής εργασίας. Το πρακτικό εξέτασης κατατίθεται στην Γραμματεία από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό εντός 3 ημερών. 
 6. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr και του ΠΜΣ.
 7. Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών αναγράφονται οι οδηγίες ανάθεσης, συγγραφής και εξέτασης αναλυτικά. Ο Οδηγός είναι αναρτημένος στον  διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Άρθρο 5. Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων

1.Πόροι

Κύρια πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ είναι η καταβολή διδάκτρων αλλά δύναται να γίνει και από άλλες πηγές α) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

2. Διαχείριση

Η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Π.Θ. Η Συνέλευσης του Τμήματος εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. είναι ο/η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του προγράμματος και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022. Πιο συγκεκριμένα ο/η Διευθυντής/τρια του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, ευθύνεται για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση και την πληρωμή τους. Αν η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του Διευθυντή και έγκριση από τη Συνέλευση του τμήματος. 

 Η αμοιβή ενός διδάσκοντα από ΠΜΣ πραγματοποιείται μετά από κατάθεση στον ΕΛΚΕ σχετικής βεβαίωσης από τον πρόεδρο του τμήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου, και ότι άλλο προβλέπεται από την Επιτροπή Ερευνών.  Για όλες τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων ΠΜΣ, εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ενιαία οι διατάξεις του Ν. 4957/2022. 

3. Δαπάνες

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας το 30% των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ δύναται να έχουν απαλλαγή από την καταβολή των τελών φοίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τόσο η αριστεία κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών όσο και τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του ΦΕΚ 4659/τ. Β΄/5.9.2022.  Περαιτέρω το ΠΜΣ επιβαρύνεται ως έξοδο ένα 30% επί των εσόδων του, το οποίο αφορά τις κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Δεδομένου του διαφορετικού αριθμού εισακτέων, ανά ακαδ. έτος, ο οποίος και συνεπάγεται διαφορετικά ποσά εσόδων ανά κύκλο σπουδών του ΠΜΣ και του γεγονότος ότι ανεξάρτητα του ποσού των εσόδων θα πρέπει να καλύπτονται ετησίως πάγια λειτουργικά έξοδα καθώς και έξοδα βελτίωσης του ΠΜΣ. Ενδεικτικά, το ΠΜΣ θα πρέπει να καλύπτει τις αμοιβές για την γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ, τα έξοδα εκτυπώσεων, το κόστος τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της ιστοσελίδας του, τα έξοδα ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του με τον ΕΛΚΕ τους φοιτητές και τους εξωτερικούς συνεργάτες, τα έξοδα εκδηλώσεων των νεοεισχερχομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, κ.α.

Περαιτέρω καθίσταται αναγκαία η κάλυψη εξόδων τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση του ΠΜΣ όπως, έξοδα συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού ή των αιθουσών διδασκαλίας, έξοδα υποστήριξης υλικοτεχνικών δομών για χρήση ΠΜΣ (π.χ αίθουσα διδασκαλίας 204, αμφιθέατρο, οπτικό-ακουστικά μέσα), έξοδα επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού (διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης), η προώθηση εφαρμογής συστήματος υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με ακαδημαϊκά κριτήρια, καθώς και με κριτήριο την απόδοση των φοιτητών (π.χ. υποτροφία συμμετοχής σε συνέδριο), υποτροφία συμμετοχής σε συνέδριο μέλους ΔΕΠ, έξοδα για αναλώσιμα έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ δεν συντίθεται μόνο από το κόστος της διδασκαλίας αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και το λειτουργικό κόστος, ώστε εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η βιωσιμότητα του ΠΜΣ. 

Άρθρο 6. Φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 

1.Παρακολούθηση μαθημάτων. 

Τα μαθήματα στην πλήρη φοίτηση γίνονται δύο φορές τον μήνα, σε μπλοκ μαθημάτων Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ενώ στην μερική φοίτηση μία φορά τον μήνα, σε μπλοκ μαθημάτων  Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Επιπλέον, η επίβλεψη/ συμβουλευτική δύνανται να πραγματοποιούνται από απόσταση μέσω του MS Teams. 

To Π.Μ.Σ. ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 13 διδακτικές ενότητες θεωρία ή και 13 διδακτικές ενότητες εργαστηρίου. Στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τρεις εξεταστικές περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι δύο εξεταστικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των διδακτικών εξαμήνων με έναρξη μετά από πέντε (5) έως δέκα (10) ημέρες από τη λήξη του εξαμήνου. Η τρίτη εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και θα αφορά στην εξέταση φοιτητών που έχουν απορριφθεί σε μάθημα των προηγούμενων δύο εξαμήνων. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται στους πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος και με ανάρτηση στους σχετικούς δικτυακούς τόπους. 

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν διεξαχθεί κάποιο μάθημα, αναπληρώνεται με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ο οποίος ενημερώνει τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 

Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες σε κάθε μάθημα πέραν του 1/5 του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα, μόνο μία φορά, την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί το μάθημα με το ανάλογο κόστος δηλ. το 1/8 του συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος η εν λόγω τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του συγκεκριμένου φοιτητή. 

Είναι υποχρεωτική και η παρακολούθηση σεμιναρίων ή διαλέξεων ή Ημερίδων και Συνεδρίων τα οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Π.Μ.Σ.

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ, χωρίς την επιστροφή των τελών φοίτησης με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις της μη τήρησης των παρακάτω όπως:

 • Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού φοιτητή προς διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος για διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. 
 • Εάν συλληφθεί Μ.Φ. να έχει αντιγράψει, του επιβάλλεται αυτόματα η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από το Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος στην οποία εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 • Μη τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό μικρότερο του 70% των πραγματοποιηθέντων διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο.

2. Αναστολή φοίτησης. 

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

3. Μερική φοίτηση. 

Δίνεται η δυνατότητα  μερικής φοίτησης του Προγράμματος για 3 έτη (6 εξάμηνα) χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δηλώνουν την προτίμησή τους αυτή από την αρχή στην αίτηση υποβολής για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ, εφόσον αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για λόγους: ασθένειας, φόρτου εργασίας (πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα), σοβαρούς οικογενειακούς, στράτευσης, ανωτέρας βίας κλπ, που εξετάζονται και αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της μερικής δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. 

4. Υλικοτεχνική Υποδομή. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στεγάζεται σε ένα κτίριο τριών επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πρώτος όροφος) συνολικής επιφάνειας 4151.52τμ. στεγασμένων χώρων, σε συνολική επιφάνεια οικοπέδου 64,7 στρεμμάτων (campus Λαμίας). Συνοπτικά, διαθέτει 7 αίθουσες διδασκαλίας, 15 αίθουσες ερευνητικών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, 18 γραφεία και βοηθητικούς χώρους, ένα αμφιθέατρο και μία εσωτερική θεραπευτική πισίνα. Όμορα του κτιρίου υπάρχει εξωτερική (ανοικτή) πισίνα (ολυμπιακών διαστάσεων 50Χ18μ). Οι αίθουσες και τα εργαστήρια του κτιρίου εξυπηρετούν το ΠΠΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και είναι διαθέσιμα και για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά πραγματοποιούνται είναι: 

 • Το Αμφιθέατρο στο ισόγειο του κτιρίου (101 θέσεων, 95 m3 με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό)
 • Η Αίθουσα διδασκαλίας 204 στον 1ο όροφο του κτιρίου (82 θέσεων, 93 m3 με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό)
 • Οι εγκαταστάσεις των Ερευνητικών Εργαστηρίων στο ισόγειο του κτιρίου (Αίθουσες 125, 127, 128, 119) 
 • Η Αίθουσα Υπολογιστών (Αίθουσα 130) στο ισόγειο του κτιρίου (30 θέσεων, 71 m3 με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό)
 • Το Γυμναστήριο (Αίθουσα 116) στο ισόγειο του κτιρίου (192 m3)

5. Ολοκλήρωση των σπουδών. 

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του. 

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει : 

 • Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
 • Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη. 
 • Να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Η καθομολόγηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τήτριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου του Τμήματος. 

6. Ιδρυματικό αποθετήριο. 

Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1 

7. Βεβαιώσεις. 

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007. Υπόδειγμα του Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://msc.physio.uth.gr/documents/ 

8. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη. 

Η γραμματειακή κάλυψη του ΠΜΣ γίνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με προτεραιότητα του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και υπευθυνότητα, με την συγκατάθεσή τους, και η αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. 

9. Υποτροφίες. 

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (π.χ. υποτροφία συμμετοχής σε συνέδριο) σύμφωνα με τον προϋπολογισμό κάθε κύκλου, για φοιτητές πλήρους φοίτησης. 

Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.

10. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ – https://msc.physio.uth.gr/  ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών. 

Άρθρο 7. Διασφάλιση ποιότητας 

1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή. 

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ. 

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. 

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. 

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 

Σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 άρθρο 279, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί να γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή του, όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα  συγκροτεί τριμελή υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα συναίνεσης και λοιπά δικαιολογητικά, που κρίνονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Ο Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και τα υποδείγματα  για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://msc.physio.uth.gr/documents/ 

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή του Τμήματος εκδίδει Βεβαίωση έγκρισης της πρότασης της διπλωματικής προπτυχιακής εργασίας, της μεταπτυχιακής εργασίας  ή της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι Βεβαιώσεις έγκρισης θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ.  

3. Αξιολόγηση / έλεγχος ποιότητας Προγράμματος 

Το ΠΜΣ συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα θα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωσή του. 

Άρθρο 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  τη σχετική νομοθεσία  ή τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να πραγματοποιείται κάθε διετία.