Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένη Φυσικοθεραπεία”

Το Π.Μ.Σ στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» -“Master of Science in Advanced Physiotherapy”, λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα που προβλέπει ο Ν. 4485/2017 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, αρμόδια Όργανα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι τα εξής:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
 5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Για το τρέχον Ακαδημαίκό Έτος η Σ.Ε του Π.Μ.Σ αποτελείται από τους:

1. Καπρέλη Ελένη , Καθηγήτρια, Πρόεδρος Σ.Ε

2. Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής

3. Κορτιάνου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια

4. Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής

5. Σπανός Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής

Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ είναι η Καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη και η αναπληρώτρια, η Ελένη Κορτιάνου, Αναπλ Καθηγήτρια.

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές με θητεία δύο (2) ετών:

 1. Η Επιτροπή Επιλογής: Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών. Αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ και δύο μέλη της Σ.Ε., κατά προτεραιότητα της βαθμίδας Καθηγητή.
 2. Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών.
 3. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Αξιολογεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ  και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί αποκλειστική Γραμματεία του Π.Μ.Σ. υπό την διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας την έχει ο/η γραμματέας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ αποτελείται από τους:

Η Γραμματεία του Τμήματος αποτελείται από τους:

 • Κωνσταντίνα Καπράνα, Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας  (g_physio@uth.gr), 22310 60176
 • Δημήτριος Τσιλαλής
 • Βασιλική Γιαννιώτη