Πλήρης & Μερική Φοίτηση

Το τρέχον Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι πλήρους και μερικής παρακολούθησης.

Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης:

Η χρονική διάρκεια σπουδών Πλήρης Φοίτησης για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Κύκλος Σπουδών πλήρους φοίτησης). Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου).

Μαθήματα Α’ Εξαμήμου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας8 ECTS
2.ΜΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας8 ECTS
3.ΜΠ13 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7 ECTS
4.ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος και Κινητικής Μάθηση στην Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 30

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.ΜΠ21 – Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση 8 ECTS
2.ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8 ECTS
3.ΜΠ23 – Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7 ECTS
4.ΜΠ24 – Ειδικά Κλινικά Θέματα7 ECTS
Συνολικά ECTS: 30

Γ’ Εξαμήνο

Πιστοτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis30 ECTS
Συνολικά ECTS: 30

Πργόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης:

Η χρονική διάρκεια σπουδών Μερικής Φοίτησης για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Κύκλος Σπουδών). Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το πέμπτο και έκτο (Ε’ και ΣΤ’) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.ΜΠ11 – Μεθοδολογία Έρευνας8 ECTS
2.ΜΠ14 – Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.MΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8 ECTS
2.ΜΠ23 – Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15

Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.MΠ12 – Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας8 ECTS
2.ΜΠ13 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15

Μαθήματα Δ’ Εξαμήνου

ΝοΚωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
1.MΠ21 – Κλινική Νευροεπιστήμη και Αποκατάσταση8 ECTS
2.ΜΠ24 – Ειδικά Κλινικά Θέματα7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15

Ε’, ΣΤ’ Εξάμηνο

Κωδικός – ΜάθημαΠιστοτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis30 ECTS
Συνολικά ECTS: 30