Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας & Αποκατάστασης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο «Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης» εντάχθηκε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 2020 (ΦΕΚ 1592/27-4-2020).

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι να προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση στο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας και αποκατάστασης. Πιο ειδικά, το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο 1) την αξιολόγηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, ως προς την εμβιομηχανική και την φυσιολογική της διάσταση, με σκοπό την προώθηση της γνώσης στην πρόληψη, την αποκατάσταση και την μεγιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης ως προς τις νευρομυϊκές, τις μυοσκελετικές και τις καρδιαναπνευστικές της παραμέτρους και 2) την ανάπτυξη και τον έλεγχο φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων με την χρήση των υφιστάμενων μέσων και μεθόδων της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων ή/και εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη της βέλτιστης αντιμετώπισης παθήσεων και αποκατάστασης ασθενών.

Ιστότοπος Εργαστηρίου >>>